ALGEMENE VOORWAARDEN VOEDINGSADVIES ALKMAAR

Artikel 1.
Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Voedingsdeskundige: Jorien de Gans-de Wit, in het bezit van verschillende Nederlandse diploma’s op het gebied van orthomoleculaire voeding voor volwassenen en kinderen, handelend als zelfstandig voedingsdeskundige onder de bedrijfsnaam: Voedingsadvies Alkmaar. Cliënt: de persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend wordt; Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundige wordt uitgeoefend; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige eventueel is verwezen.

Artikel 2:
Basis
De voedingsdeskundige kan de cliënt zowel op persoonlijk verzoek als op basis van een formele verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de voedingsdeskundige de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 3:
Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij de voedingsdeskundige hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsdeskundige geeft, of in het geheel geen bericht van verhindering geeft, is de voedingsdeskundige gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4:
Tariefstelling
De tarieven van verschillende trajecten zijn beschikbaar op de website. Kosten van aanvullende onderzoeken en supplementen worden persoonlijk gecommuniceerd. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingsdeskundige beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.  

Annulering
Wanneer de afspraak voor een traject of consult wordt geannuleerd terwijl er al een dossier is aangemaakt en door de client al documenten zijn ingevuld, worden hiervoor administratie- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.

Artikel 5:
Intellectueel eigendom
De voedingsdeskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn aan de cliënt zelf.

Artikel 6:
Betaling
Betaling aan de therapeut dient per bank plaats te vinden op de op de factuur vermeldde bankrekening. De client ondertekent een behandelovereenkomst voor het traject en gaat daarmee ook een betalingsverplichting aan voor dit traject. Ook wanneer er is overeengekomen dat de client in termijnen betaalt.

De kosten van het traject worden bij voorkeur voldaan vóór de start van het traject. Eventuele extra kosten, zoals kosten van supplementen, of aanvullend onderzoek, worden tussentijds gefactureerd. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de therapeut gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7:
Tussentijds stoppen van een traject
Het uitgangspunt is om het traject af te maken. Mocht onverhoopt toch overeengekomen worden om het traject eerder te beëindigen blijft de cliënt de therapeut de reeds gemaakte kosten wel verschuldigd.

Artikel 8:
Suppletietegoed:
In de trajecten is suppletietegoed opgenomen. Dit kan gebruikt worden om (de eerste) supplementen aan te schaffen gedurende het traject. Op dit tegoed zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Dit tegoed is niet uit te keren in contant geld.
  2. Dit tegoed is te gebruiken tijdens de duur van het traject.
  3. Er is geen restitutie mogelijk
  4. Eventuele verzendkosten worden wel in rekening gebracht.
  5. Dit tegoed kan niet worden ingezet voor het afsluiten van abonnementen van Zinzino.

Artikel 9:
Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De therapeut heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10:
Aansprakelijkheid
De therapeut is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de cliënt. Zowel direct als indirect. Het advies en/of de begeleiding van de therapeut is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de therapeut afgenomen testen, verstrekte voedingsadviezen, of voedingssupplementen. De cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk om eventuele interacties van voedingssupplementen op medicijngebruik af te stemmen met de eigen apotheek of behandelend arts. De therapeut kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de therapeut verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de therapeut nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de therapeut om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de therapeut te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één vervolgconsult. De therapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De cliënt verklaart zich er van bewust te zijn dat de therapeut niet beschikt over expertise op medisch gebied. Indien de cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar na afloop van de behandeling door de therapeut wordt behandeld door een arts op paramedicus zal hij deze voor de aanvang van de behandeling informeren over de behandeling door de therapeut.

Artikel 11:
De EMB (Energetische Morfologische Bloedtest)
De adviezen vanuit de EMB hebben een energetische en of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest® een deficiëntie aangeeft. EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Hiervoor tekent de client op het aanvraagformulier van de EMB.

Artikel 12:
Emailadres toegevoegd aan E-mailmarketing software
Zodra de behandeling start wordt het emailadres van de client toegevoegd aan de E-mailmarketing software (MailBlue). Dit wordt gebruikt voor het versturen van periodieke nieuwsbrieven of updates vanuit de praktijk. De client kan zich hiervan op ieder gewenst moment uitschrijven.

Artikel 13:
Klachten, geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze
Wanneer de cliënt een klacht heeft probeert hij deze in eerste instantie met de voedingsdeskundige op te lossen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kan de client zich wenden tot de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). www.gatgeschillen.nl

Voor het laatst gewijzigd: november 2022